17 May

Overl Til Ambulant Psykoseenhed Aarhus Universitetshospital Risskov Ledige Stillinger på Auh Afd Ambulant Psykose Enhed Risskov

Stilling
Overl Til Ambulant Psykoseenhed Aarhus Universitetshospital Risskov
Selskab
Auh Afd Ambulant Psykose Enhed
Beliggenhed
Risskov D82
Er åbningsdato
17 May, 2018 5 days ago

Auh Afd Ambulant Psykose Enhed Risskov presserende behov efter position for Overl Til Ambulant Psykoseenhed Aarhus Universitetshospital Risskov. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Overl Til Ambulant Psykoseenhed Aarhus Universitetshospital Risskov Ledige Stillinger på Auh Afd Ambulant Psykose Enhed Risskov Detaljer Job:

En stilling som overlæge ved Ambulant Psykoseenhed, Afdeling P (Afdeling for psykoser) ved Aarhus Universitetshospital, Risskov ønskes besat 01.09.2018 eller efter aftale.

Afdeling P flytter ultimo 2018 til AUH, Psykiatrien i Skejby.

Om Ambulant Psykoseenhed
Ambulant Psykoseenhed varetager ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande samt foretager udredning af alle diagnosegrupper. Enheden har regionsfunktion.

Vi er en arbejdsplads, der stræber efter høj faglighed og med udgangspunkt i patientens ønsker og behov. Det kræver ofte villighed til fleksible løsninger. Derfor er vores arbejdsmetoder og organisering ofte til drøftelse, så vi i fællesskab finder svar på vores udfordringer. Vi arbejder i teams, hvor vi i fællesskab løfter behandlingsansvaret.

Fra udflytningen til Skejby vil vi også få et tæt samarbejde med Fælles Akutafdeling, og der vi blive behov for udbygning af de subakutte tilbud i ambulatoriet.

Ambulant Psykoseenhed ledes af en funktionsledelse bestående af en overlæge og en afdelingssygeplejerske. Der er i alt ansat ca. 55 medarbejdere – læger, psykologer, sygeplejersker, lægesekretærer, ergoterapeut og receptionist.

Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande.

Afdelingen er lige nu placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet. I løbet af 2018 foretages en omorganisering, så der ved flytningen til Skejby er to ambulatorier med en større bredde i opgaverne end i dag. Afdeling P rummer endvidere en forskningsenhed og Psykiatrisk Modtagelse. Sidstnævnte vil overgå til Fælles Akut Afdeling i Skejby ved flytningen.

Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Overlægen

 • samarbejder med Psykiatriens Centrale Visitation om visitationsopgaver
 • forestår, koordinerer og deltager i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter
 • kan være behandlingsansvarlig og stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • er ansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes
 • er medansvarlig for den faglige udvikling i Ambulant Psykoseenhed og varetagelse af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personaletOverlægen indgår i overlægevagt 5 hverdage og 2 weekender på 20 uger.

Overlægens kvalifikationer
 • speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • lederegenskaber og evne til samarbejde
 • der lægges vægt på at overlægen har interesse for og vilje til at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø
 • der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere
 • der vægtes psykoterapeutisk interesse eller uddannelse

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon-og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Stillings- og funktionsbeskrivelse fremgår i tilknytning til dette opslag.

Ansættelse
Ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Bente Brysting, tlf. 7847 1961 eller ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 7847 1611.

Sidste frist for ansøgning er 03.06.2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt 06.08.2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Job Ledige Stillinger Relateret til Overl Til Ambulant Psykoseenhed Aarhus Universitetshospital Risskov: