12 Jan

Funktionsleder For Konomi Ledige Stillinger på Region Midtjylland

Stilling
Funktionsleder For Konomi
Selskab
Region Midtjylland
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Region Midtjylland presserende behov efter position for Funktionsleder For Konomi. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Funktionsleder For Konomi Ledige Stillinger på Region Midtjylland Detaljer Job:

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, søger en engageret og driftsstærk funktionsleder for HR og økonomi, Herning

Om specialområdet
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) tilbyder specialiserede indsatser til borgere med komplekse problemstillinger, som med udgangspunkt i borgerens ressourcer skal skabe udvikling mod øget selvstændighed.

Specialområdet består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen. Der er i alt ca. 140 borgere i de forskellige tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger og omsorgshjælpere, under ledelse af 13 funktions-/afdelingsledere og områdeledelsen. Derudover består specialområdet af et sekretariat med administrative og akademiske medarbejdere samt faglige konsulenter. Sekretariat understøtter SUAs drift og udvikling.

Hele specialområdet arbejder med udgangspunkt i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik (KRAP) samt neuropædagogik. I 2017 / 18 gennemgår alle ledere et MacmannBerg-forløb med fokus på systemisk og organisatorisk ledelse. SUA har etableret en ny ledelsesstruktur med fagligt baserede funktionsledere, der danner lederteams i de enkelte driftsklynger.
Stillingen er tilknyttet driftsklyngen ”Nørholm” i Herning, hvor du skal indgå i et lederteam der består af henholdsvis en funktionsleder for sikkerhed & arbejdsmiljø samt faglighed. Nørholm er et tilbud til voksne mennesker med udviklingshæmning og blandt andet misbrug og dom. Nørholm rummer både døgn- og dagtilbud samt ekstern bostøtteopgaver. Der er syv afdelinger og 35 pladser (inklusiv en akut lejlighed), som er fordelt på flere adresser i Herning. Aktivitets- og samværstilbuddet er henvendt både til egne og eksterne borgere.

Reference og relationer
Du får ansvaret for den daglige ledelse af driftsklyngen på Nørholm med i alt 67 fastansatte medarbejdere og et antal vikarer. Personale- og økonomiansvar samt ledelse deles med funktionslederne for faglighed og sikkerhed/arbejdsmiljø.
Du refererer til områdechefen og indgår i funktionsledergruppen.
Der vil være tæt samarbejde med de øvrige funktionsledere samt med den centrale faglige leder og driftsleder.
Eksternt vil der være løbende koordinering med bl.a. sagsbehandlere fra kommuner og offentlige myndigheder.

Stillingen
Som funktionsleder for HR og økonomi er dine overordnede ansvarsområder styring af og opfølgning på driftsklyngens økonomi og drift samt ansvar for en række personalerelaterede forhold som løn, ansættelsesvilkår, vagtplaner og styring af personaleforbrug. I nært samarbejde med driftsklyngens øvrige funktionsledere har du samtidig ansvar for personalets trivsel – både individuelt og i teams – samt for den løbende kompetenceudvikling.
Sideløbende med lederopgaverne i driftsklyngen deltager du i den løbende udvikling af hele specialområdet; herunder i den værdi- og kulturforandringsproces, som SUA gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at du kan lede på grundlag af SUAs værdier, visioner og mål og ud fra en grundlæggende anerkendende tilgang og forståelse.
Blandt de konkrete ansvarsområder og opgaver er bl.a.:

 • Ansvar for økonomi og drift – herunder budgetlægning, løbende budget- og driftsopfølgning, styring af omkostninger mv.
 • Lønkørsel, arbejdstidstilrettelæggelse og styring af personale- og vikarforbrug.
 • Opfølgning på månedlige prognoser for bl.a. indtægter, lønomkostninger og udgifter.
 • Daglig teamledelse af driftsklyngen sammen med lederkollegaer samt tværorganisatorisk fagligt samarbejde i funktionsledergruppen, med områdeledelsen og sekretariatet.
 • Ansættelsessamtaler, overenskomster, kontrakter mv.
 • Håndtering af og opfølgning på fravær, sygdom, indberetninger o.lign.
 • Indkøring og træning af nye medarbejdere.
 • Takstplacering og takstforhandling for borgere i samarbejde med funktionsleder for faglighed og sikkerhed/arbejdsmiljø.
Faglige kvalifikationer
Den ideelle kandidat har solid erfaring fra en tilsvarende stilling med fokus på økonomistyring, drift og administration af en større, overenskomstansat personalegruppe.

Der lægges bl.a. vægt på, at du har flg. kvalifikationer:
 • Solid erfaring med økonomistyring og personaleadministration – meget gerne fra et specialiseret socialområde.
 • Erfaring med tilrettelæggelse af arbejdstid og vagtplaner, vurdering af vikarbehov mv.
 • Indsigt i overenskomster og arbejdsretslige forhold.
 • Meget gerne kendskab til drift- og ledelse fra bosted-/institutionsområdet.
 • Kan arbejde, koordinere og kommunikere tværorganisatorisk (relationel koordinering).
 • Erfaring med koordinering og tværgående samarbejde både ledelsesmæssigt og fagligt.
 • Kan håndtere en ofte kompleks kontakt med sagsbehandlere og myndigheder.
 • Solide IT-kompetencer – herunder erfaring med økonomisystemer og IT-baseret løn- og personaleadministration.
 • Velformuleret i skrift og tale og erfaring med forhandling.
Personlige kvalifikationer
Et af de væsentligste værktøjer i driftsklyngeledelse er relation koordinering med, tæt samarbejde og hyppig kommunikation. Dette er særdeles vigtigt for, at ledelsen på Nørholm skal kunne udøve fælles og samstemt ledelse således at medarbejderne ikke oplever tre selvstændige ledelsesfunktoner. Derfor er de vigtigste personlige egenskaber særdeles gode samarbejds- og kommunikationsevner. Derudover skal du være faglig velfunderet.
Det er vigtigt, at du er:
 • Meget systematisk, struktureret og har fokus på deadlines, detaljer og løbende opfølgning.
 • Pragmatisk, problemløsende og proaktiv i dit arbejde.
 • Lyttende, samarbejdende og dialogsøgende både internt og eksternt.
 • Fagligt engageret og tager ejerskab for dine opgaver.
 • Både tydeligt rammesættende og anerkendende i din lederstil.
 • Er i stand til at holde fokus og bevare roen i konfliktprægede situationer.
Det er samtidig vigtigt, at du kan samarbejde bredt i organisationen og spille en værdiskabende rolle både i udviklingen af egne funktionsområder og af specialområdet som helhed samt at du tager aktiv del i markedsføringen af vores ydelser og tilbud.
Du skal kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, og hvor ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale område” og socialt tilsyn er centrale parametre for kvalitet, og hvor retning og regler i høj grad vil være defineret på forhånd.

Løn o.a. vilkår
Løn mv. I henhold til gældende overenskomst på området.
Location Herning. Egen bil til dagligt brug.
Sprog Dansk på højt niveau i skrift og tale.

IT Daglig bruger af Office pakken samt gerne erfaring med relevante systemer.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Job Ledige Stillinger Relateret til :