18 May

Jurister Til Energitilsynet Ledige Stillinger på Energitilsynet

Stilling
Jurister Til Energitilsynet
Selskab
Energitilsynet
Beliggenhed
D84
Er åbningsdato
18 May, 2018 30+ days ago

Energitilsynet presserende behov efter position for Jurister Til Energitilsynet. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Jurister Til Energitilsynet Ledige Stillinger på Energitilsynet Detaljer Job:

Energitilsynet arbejder for velfungerende markeder inden for el, naturgas og fjernvarme. Energitilsynets regulering retter sig først og fremmest mod energisektorens naturlige monopoler: elnetselskaberne, gasdistributionsselskaberne og fjernvarmeselskaberne. Energitilsynet overvåger også konkurrencen og markedsåbningen på energimarkederne, herunder priserne på de forskellige energiformer.

Energitilsynet bliver til Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2018 – i den forbindelse har vi en række spændende stillinger med økonomisk og analytisk indhold til en samfundsmæssig vigtig opgave med at regulere energiområdet.

Center for Varme søger jurister og en juridisk special- eller chefkonsulent
Vi søger flere jurister til at varetage og udvikle tilsynet med og reguleringen af ca. 600 energiselskaber, der er aktive på markedet for fjernvarme.

Opgaveporteføljen for juristerne i centeret er afvekslende og bred og omfatter:

 • Føre tilsyn med og træffe afgørelse om fjernvarmevirksomhedernes overholdelse af varmeforsyningsloven og udvikling af retspraksis, da vores lovgivning er en rammelovgivning.
 • Skønsmæssige afvejninger af forskellige hensyn og forvaltningsretlige problemstillinger, f.eks. om berettigede forventninger, forældelse, partsbegrebet og rammerne for skønsudøvelse.
 • Analysere og via afgørelser gribe ind overfor ulovlig markedsadfærd, som fx ikke-omkostningsbestemt prisdifferentiering, krydssubsidiering mellem fjernvarme, el, affald mv.
 • Træffe afgørelse om fx hvilken forrentning af indskudskapital det enkelte selskab må få.
 • Udvikle og implementere det kommende regelsæt om indtægtsrammeregulering med benchmarking og effektiviseringskrav på fjernvarmeområdet.
 • Arbejde med ny regulering og politikforslag på fjernvarmeområdet i dialog med virksomheder og interesseorganisationer i energibranchen, departementet, styrelsen m.fl.

Profil
 • Du er cand.jur. eller advokat med interesse for økonomiske problemstillinger, eventuelt cand.merc.jur.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med forvaltningsret, energiret eller selskabsret, fx fra et advokatkontor, offentlig administration eller virksomheder indenfor forsyningssektoren.
 • Du kan skære en kompleks sag/problemstilling til og har gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du kan lide at arbejde med projekter og i teams og trives med at arbejde i krydsfeltet mellem jura, økonomi, teknik og politik og med tæt kontakt til energivirksomheder, interesseorganisationer og andre myndigheder.
 • Du besidder stærke samarbejdsevner, men kan også arbejde selvstændigt på højt fagligt niveau med komplekse problemstillinger.

For stillingen som special- eller chefkonsulent gælder:
 • At du er en erfaren og fagligt stærk cand.jur. eller advokat.
 • At du kan påtage dig et betydeligt fagligt ansvar og være et fagligt fyrtårn.
 • At du kan påtage dig et fagligt ledelsesansvar og give sparring til kolleger og kvalitetssikre andres opgaver.
 • At du har erfaring med projektledelse og kan lede større projekter.

For stillingerne som fuldmægtig gælder:
 • At du er en dygtig jurist.
 • At din opgaveportefølje vil blive tilpasset dine ønsker og kompetencer, så du får mulighed for løbende at udvikle dig.
 • At du får et stort ansvar for at arbejde med og træffe afgørelser på et område i konstant udvikling. Har lyst til at bidrage til udviklingen af ny retspraksis og nye regler og metoder.

Vi arbejder med regulering af hele værdikæden i fjernvarmesektoren fra produktion af fjernvarme, over transport i nettet til salg af fjernvarme til virksomheder og forbrugere og med samspillet mellem markederne for fjernvarme, el og affald. Analyser har indikeret et årligt effektiviseringspotentiale på mere end 2 mia.kr. indenfor fjernvarmesektoren. Danmark vil derfor som det første land i verden indføre en regulering af en stor del af fjernvarmesektoren med benchmarking, effektiviseringskrav og indtægtsrammer. Vi bidrager til udviklingen og den konkrete udførelse af både den eksisterende og den kommende nye regulering. Formålet er at skabe en endnu mere effektiv fjernvarmesektor og lavere priser til forbrugere og virksomheder.
I Center for Varme vil du få et udviklingsforløb, som udfordrer og udvikler dig fagligt og personligt og indebærer tæt kontakt til virksomheder, interesseorganisationer og politikformulerende myndigheder.

”Du har du gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt. Der er et stærkt fagligt miljø, hvor du får tid til at gå i dybden samtidig med, at du lærer at skære sagerne til, så de bliver løst mest effektivt. Du skal have et stort overblik over de forvaltningsretlige krav til sagsbehandlingen, mens der samtidigt skal løses mange juridiske og økonomiske problemstillinger – det krydsfelt er meget spændende at arbejde i”, fortæller Renée van Naerssen, der er cand.jur. og chefkonsulent.

Kontaktperson: Kontorchef Martin Windelin, tlf. 41 71 54 05, mw@energitilsynet.dk, linkedin

Center for Engros og Transmission søger Jurist
Du skal arbejde med rammebetingelserne for handel med elektricitet og naturgas i Danmark og i Europa.
Opgaverne i kontoret spænder bredt og omfatter:
 • Godkendelse af markedsdesign, tarifmetoder og udarbejdelse af sager, bl.a. klagesager, som involverer større virksomheder på energiområdet.
 • Internationalt samarbejde om bl.a. udviklingen og implementeringen af det indre marked for energi.
 • Udarbejdelse af analyser af konkurrencen på el- og gasengrosmarkederne.
 • Samarbejde og tilsyn med centrale aktører i energibranchen.
 • Repræsentere Energitilsynet på møder med andre europæiske regulatorer, transmissionsoperatører, medlemsstater og EU-Kommissionen i ind- og udland.
Der vil være mulighed for at tilpasse din opgaveportefølje efter ønsker, kompetencer og resultater, så du får mulighed for en løbende udvikling.

Din profil:
 • Du er cand. jur. og vi forventer, at du har interesse for forvaltnings- og forsyningsret og EU-ret. Erfaring fra offentlig administration eller energiområdet er en fordel, men ikke en forudsætning. Måske har du nogle års erfaring, men har lyst og kræfter til at sætte dig ind i en ny spændende branche?
 • Du er resultatorienteret med ”afslutter gen”, og du kan lide at sætte dig ind i nye problemstillinger og stofområder.
 • Du kan lide at arbejde i et fagligt udfordrende miljø, hvor sagerne er relativt forskellige, og hvor omgivelserne er i bevægelse.
 • Arbejdet indeholder både økonomiske, juridiske og tekniske forhold, og det forventes, at du ser en udfordring i at arbejde sammen med andre faggrupper og har interesse for energisektoren.
 • Du arbejder selvstændigt, men værdsætter også at være en del af et velfungerende team. Du har gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt, ligesom du har gennemslagskraft.
 • Du taler og skriver engelsk på højt niveau, og du må gerne have kendskab til andre europæiske sprog.

Der kan påregnes en vis rejseaktivitet til stillingen.

"Vi arbejder langt fra med rutiner og processer sat i sten, så det er ikke et arbejde, der er præget af forudsigelighed. Rammerne er meget vide, der er ikke meget etableret praksis. Her er der vitterligt ikke to uger eller sager, der er ens", fortæller Kimmie Byriel Laage-Petersen, der er cand.jur. og specialkonsulent.

Center for Engros og Transmission arbejder med engrosmarkeder for el og naturgas, ligesom centret har det overordnede ansvar for den del af infrastrukturen, der benævnes transmissionssystemet. Med til dette ansvarsområde hører naturligt arbejdet med at integrere de europæiske markeder for el og naturgas til et samlet, indre energimarked. Engros og Transmission har også ansvaret for at overvåge konkurrencen på el- og naturgasmarkedet.

Kontaktperson: Kontorchef Mads Lyndrup, tlf. 41 71 54 04, ml@energitilsynet.dk, linkedin

Center for Ret og Administration søger HR-jurist
Vil du være med til at udvikle vores arbejdsplads og sikre et højt fagligt niveau på Sekretariatet for Energitilsynets HR område?
Vi søger en jurist med stort engagement og som er frisk på at løse både administrative og juridiske/analytiske opgaver.

Dine opgaver:
 • Generel personaleadministration, -udvikling og rekruttering.
 • Udarbejde og revidere personalepolitikker og ledelsesinformation.
 • Arbejde med konkrete personalesager.
 • Regelfortolkning, medarbejdertilfredshedsundersøgelser, organisationsudvikling og lønforhandling.

Din profil:
 • Har en uddannelse som cand. jur., cand.merc.jur., eller lignende – gerne med et par års relevant erfaring.
 • Har gode kvalifikationer og interesse for det personalejuridiske område.
 • Har gode allround juridiske kompetencer og kan hurtigt sætte dig ind i nye områder.
 • Er udadvendt, samarbejdsorienteret og serviceminded.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til persondataret/GDPR.

Center for Ret og Administration søger også jurist med interesse for energiret
I Sekretariatet for Energitilsynet arbejder vi med at understøtte en positiv udvikling af energimarkederne til gavn for konkurrencen, aktørerne og forbrugerne.
Vi søger en fagligt stærk jurist med et par års forvaltningsretlig erfaring og indsigt i konkurrence- og selskabsretlige forhold. Kendskab til eller erfaring med energiret vil være en fordel. Stillingen er placeret i ”Team Infrastruktur” i vores Center for Ret og Administration, som både varetager administrative opgaver og opgaver inden for regulering af energimarkederne.
Den juridiske opgavevaretagelse i stillingen spænder vidt og omfatter bl.a. tilsyn med el- og gasdistributionsselskabernes leverings- og tilslutningsbestemmelser, kommunale indberetninger, klagesager og tilsyn med regler om markedsdesign.

Dine opgaver:
 • Arbejde målrettet med at understøtte lige og ikke-diskriminerende adgangsvilkår for alle markedets aktører.
 • Sikre et gennemsigtigt, effektivt og konkurrencepræget energimarked til gavn for de danske forbrugere.
 • Varetage konkret sagsbehandling og vejledning.
 • Udarbejde svarskrifter til Energiklagenævnet.
 • Være tovholder på såvel kommunale indberetninger som metodegodkendelser.

Din profil:
Vi lægger vægt på, at du er fagligt stærk og har en interesse for energiområdet. Erfaring er med området er en fordel, men ikke et krav. Derudover forventer vi, at
 • Du er cand.jur. - gerne med et par års erfaring.
 • Du arbejder selvstændigt, men værdsætter også at være en del af et velfungerende team og har mod på rollen som sparringspartner.
 • Du har gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt.
 • Du er analytisk tænkende og har det godt med at tage fagligt ansvar og drive egne projekter.
 • Du er resultatorienteret og hurtig til at sætte dig ind i nye fagområder.

Center for Ret og Administration varetager både administrative opgaver og opgaver inden for regulering af energimarkederne. Den juridiske opgavevaretagelse i centret spænder vidt og omfatter tilsyn med el- og gasdistributionsselskaberne, tilsyn med regler om markedsdesign samt godkendelse af kommuners indberetning vedrørende kommunalt ejede forsyningsselskaber. Energitilsynets prisportal, elpris.dk er også placeret i centret. De administrative opgaver omfatter, HR, økonomi, kommunikation og IT.

For begge stillinger er kontaktperson: Kontorchef Pia Rønager, tlf. 41 71 53 71, pr@energitilsynet.dk, linkedin

Er du interesseret?
Angiv gerne om du ønsker at søge en eller flere af stillingerne.
Ansøgningsfrist er d. 10. juni 2018. Tiltrædelse 1. august eller hurtigst muligt.
Der kaldes løbende ind til samtale, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt via Energitilsynets rekrutteringssystem.

Alle, uanset etnisk baggrund, alder og køn opfordres til at søge.
Som led i Regeringens plan ”Bedre Balance II” flytter tilsynet til Frederiksværk i løbet af 2. halvår 2019.
Frederiksværk ligger i køreafstand fra København i det naturskønne Nordsjælland.

Energitilsynet som arbejdsplads
Vi er i alt ca. 90 medarbejdere i Sekretariatet for Energitilsynet, men vil bliver løbende flere medarbejdere, da vi tilføres nye, spændende opgaver. Vi har høje faglige ambitioner og engagerede medarbejdere.

Hos os træder du ind i et stærkt fagligt miljø, hvor du kan få en rigtig god start på din karriere. Her får du muligheden for at blive en dygtig sagsbehandler og en yderst attraktiv specialist inden for energiregulering.

Vi har gode arbejdsforhold, herunder fleksibel arbejdstid, og vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og fritid. Vi tilstræber en hverdag med åben kommunikation, god omgangstone og en positiv tilgang til kolleger og nye udfordringer. Vi lægger desuden stor vægt på at have et godt kollegialt miljø. Derfor afholder vi en del sociale arrangementer både i og uden for arbejdstiden. For det er vigtigt for os, at vi lærer hinanden godt at kende og trives i hverdagen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Jurister Til Energitilsynet:

12Jun

Konomistuderende Til Statistik Analyser Inden For Energi Ledige Stillinger på Energitilsynet . Energitilsynet åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Konomistuderende Til Statistik Analyser Inden For Energi position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 12 Jun, 2018. Januar 2018 offentliggjort, at Energitilsynet skal flyttes til Frederiksværk. Arbejde med Energitilsynets elektroniske indberetningssystem med udtræk, kontrol,... ... Fortsæt læsning -->


23May

Analytisk Ingeni Til Europ Isk Energisamarbejde Ledige Stillinger på Energitilsynet Valby. Energitilsynet Valby åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Analytisk Ingeni Til Europ Isk Energisamarbejde position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 23 May, 2018. Energitilsynet som arbejdsplads. Juli 2018 skifter Energitilsynet navn til Forsyningstilsynet og der vil kunne ske organisatoriske, herunder opgavemæssige,... ... Fortsæt læsning -->


12Jun

Konomistuderende Til Statistik Analyser Inden For Energi Ledige Stillinger på Energitilsynet Frederiksberg. Energitilsynet Frederiksberg åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Konomistuderende Til Statistik Analyser Inden For Energi position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 12 Jun, 2018. Januar 2018 offentliggjort, at Energitilsynet skal flyttes til Frederiksværk. Arbejde med Energitilsynets elektroniske indberetningssystem med udtræk, kontrol,... ... Fortsæt læsning -->


12Jun

Konomistuderende Til Statistik Analyser Inden For Energi Ledige Stillinger på Energitilsynet København. Energitilsynet København åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Konomistuderende Til Statistik Analyser Inden For Energi position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 12 Jun, 2018. Januar 2018 offentliggjort, at Energitilsynet skal flyttes til Frederiksværk. Arbejde med Energitilsynets elektroniske indberetningssystem med udtræk, kontrol,... ... Fortsæt læsning -->