16 May

Videreudvikling Implementering Uddannelsesgrundlaget For Ildst Ttev Bnet Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Videreudvikling Implementering Uddannelsesgrundlaget For Ildst Ttev Bnet
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
16 May, 2018 5 days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Videreudvikling Implementering Uddannelsesgrundlaget For Ildst Ttev Bnet. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Videreudvikling Implementering Uddannelsesgrundlaget For Ildst Ttev Bnet Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

Videreudvikling og implementering af uddannelsesgrundlaget for ildstøttevåbnet


Har du lyst til at være med til at udvikle dansk doktrin vedrørende ildstøtte og targeting ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, og har du samtidig evnerne til at undervise og udvikle studerende på Forsvarsakademiets Brigadekursus og Operations- og Føringsuddannelsen?
Om os
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde. Vi vil være videnscenter for soldatens og enhedens uddannelse samt for udvikling af doktrin, organisation og teknologi.
Ildstøtteafdelingen (ILSTAFD) ved HKIC varetager den generelle studie- og udviklingsvirksomhed i alle ildstøtterelaterede henseender og er herunder ansvarlig for policy-, doktrin-, strukturelle og uddannelsesrelaterede forhold. Afdelingen udgør Hærens ekspertise inden for planlægning og indsættelse af alle ildstøttemidler (Joint Fires) i et multinationalt operationsmiljø. Herudover forestås og gennemføres uddannelsen af ildstøtteførere samt evaluerings- og inspektionsvirksomheden inden for kamp- og ildstøttetjeneste. ILSTAFD er ressortafdeling over for 1 Danske Artilleriafdeling, ligesom afdelingens personel normalt vil være designeret til enten ST/DDIV eller til én af brigaderne.
Studie- og udviklingssektionen, i det daglige bare ”STUILD”, virker inden for hele ILSTAFD an-svarsområde, som dækker den enkelte soldat op til og med troppeenhedsniveau. Sektionen består i øjeblikket af en sektionschef, som er major, to kaptajner, en chefsergent og en seniorsergent.

Ved ILSTAFD praktiserer vi i høj grad frihed under ansvar og selvstændighed i opgaveløsningerne. Dette er tillige gældende i forhold til arbejdstidsplanlægning, herunder tilstedeværelse ved HKIC.

Vi har en uformel omgangstone og støtter hinanden efter bedste evne på tværs af sagsområder.
Om stillingen
Som sagsbehandler vil du efter direktiv og med direkte ansvar overfor sektionschefen både selvstændigt og som bidragsyder løse følgende opgaver:

 • Varetager sagsbehandlingen og studieudviklingen af ildstøtteføringsinstallationer på troppeen-hedsnieveau, herunder såvel funktionsuddannelse som enhedsuddannelse.
 • Varetager udvikling og udarbejdelse af doktriner og procedurer relateret til gennemførelse af ildstøtte (reglementer), primært på troppeenhedsniveauet.
 • Støtter som stabsofficer i Fire Support Coordination Center ved Danske Division under stabs-uddannelse og øvelser mhp. at skabe rammen for uddannelse af JFCC`er på BDE niveauet.

Derudover deltager du bl.a. i:
 • Undervisning på ildstøtterelevante kurser samt gennemførelse af orienteringer og briefinger.
 • Deltagelse i evaluerings- og inspektionsvirksomhed med vægt på troppeenhedsniveauet.
 • Deltager som medlem i udvalg, arbejds-, studie- og projektimplementeringsgrupper.
 • Udarbejder behovsnotater og brugerspecifikationer (BS).
 • Lessons Identified/Lessons Learned processen på troppeenhedsniveauet.
 • Støtter øvrige SBH ved ildstøtteafdelingen og HKIC i løsning at deres opgaver.
Stillingen er forbundet med en del møde- og øvelsesvirksomhed , der i et vist omfang varetages via VTC.

I forbindelser med din tjeneste skal du forvente at støtte Forsvarsakademiet som lærer ved Center for Landmilitære Operationer for en periode på 2-3 år. Center for Landmilitære Operationer (CLO) udgør det landmilitære element under Institut for Militære Operationer (IMO). CLO består af 26 officerer (MJ/KN), der dækker den landmilitære taktiske uddannelse fra delings- til korpsniveauet. CLO er den største bidragsyder i udvikling, planlægning og gennemførelse af videreuddannelseskurserne på bataljons- og brigadeniveau, Operations- og Føringsuddannelsen samt den grundlæggende officersuddannelse. CLO spiller derfor en afgørende rolle i prægningen af hærens kommende delingsførere, kompagnichefer, stabsofficerer og kommende chefer.

Du skal ligeledes medvirke til at udvikle dansk doktrin vedrørende ildstøtte og targeting. Som ansvarlig for specialet ildstøtte og targeting skal du deltage i den nationale doktrinære udvikling af Feltreglement I og Feltreglement III i samarbejde med bl.a. Hærstaben, hærens myndigheder og institutter ved Forsvarsakademiet. Dette bidrager du også til gennem din støtte til CLO, hvor din vigtigste opgave bliver at formidle doktrin vedr. ildstøtte og targeting til eleverne.
Om dig
Du har gennemført Operations- og Føringsuddannelsen og har en master-uddannelse. Stillingen kan også søges af kaptajn M321 (med gennemført Operations- og Førings-uddannelse), hvis du er i gang med Master i Militære Studier eller tilsvarende. Ansættelsen vil da være betinget af en uddannelseskontrakt.
Du har indsigt i og forståelse for indsættelse af landmilitære troppeenheder også gerne i en joint ramme. Tjenstligt kommer du forventeligt med praktisk erfaring fra tjeneste ved bataljon, brigade eller division. Du har evnen og lysten til hurtigt at omsætte eksisterende nationale og internationale doktriner samt udviklingstendenser i det landmilitære miljø til relevant taktisk uddannelse. Du skal kunne formulere dig klart og tydeligt som en del af dit bidrag til studie- og udviklingsvirksomheden. Du er en handlekraftig og analytisk stærk officer, der kan motivere, engagere og støtte studerende/kursister og skabe et godt arbejds- og læringsmiljø.

Herudover har du følgende kvalifikationer og kompetencer:

Kvalifikationer - Du har forrettet tjeneste:
 • som delingsfører i, næstkommanderende og/eller chef for et batteri.
 • bestridt en funktion ved en artilleriafdeling
 • bestridt en funktion ved enten SKC, AET, AILC, JFC og/eller JFCC
 • i internationale operationer.

Ønskelige kvalifikationer:
 • Våbenkursus II
 • Taktisk Efterretningsmodul
 • Targeting kursus

Personlige kompetencer:
 • gode evner til at kommunikere både i tale og på skrift.
 • interesse og flair for taktik på troppeenhedsniveau.
 • udadvendt og team-orienteret.
 • lyst til at netværke i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
 • nysgerrig, videbegærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre sig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Job Ledige Stillinger Relateret til Videreudvikling Implementering Uddannelsesgrundlaget For Ildst Ttev Bnet: